ΠΑΝΑΡΤΗΡΙΟΓΡΑΦΙΑ TRIPLEX ΑΓΓΕΙΩΝ

ΥΠΕΡΗΧΗΤΙΚΗ ΠΑΝΑΡΤΗΡΙΟΓΡΑΦΙΑ TRIPLEX ΑΓΓΕΙΩΝ

DR ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ

ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ " ΥΓΕΙΑ "
Yπερηχητική Παναρτηριογραφία, αποτελεί την εξέταση των αρτηριών ολοκλήρου του ανθρωπίνου σώματος δι’υπερηχων. και της Duplex/Τriplex εξετάσεως ανώδυνα, αναίμακτα χωρίς την παραμονή του ασθενούς στο Νοσοκομείο


Οι αναίμακτες διαγνωστικές τεχνικές έχουν πρωτεύοντα ρόλο εις την αξιολόγηση των ασθενών με διάφορα αγγειολογικά προβλήματα.


Οι ασθενείς με διάφορα συμπτώματα ισχαιμίας, είναι υποψήφιοι δια τις αναίμακτες διαγνωστικές μεθόδους, ιδίως για την αξιολόγηση των ασθενών με ασυμπτωματικά τραχηλικά φυσήματα ή άτυπα συμπτώματα ή τέλος για ασθενείς με υψηλό κίνδυνο εγκεφαλικών επεισοδίων, όπως υποψήφιους για στεφανιαία παράκαμψη με By Pass περιφερικών αγγείων ,αορτής, λαγονίων κ.λ.π.


Η Αθηροσκλήρυνση θεωρείται ότι προσβάλλει όλο το αρτηριακό σύστημα και η έλλειψη συμπτωματολογικής ισχαιμίας σε ορισμένα όργανα ή περιοχές του σώματος δεν αποκλείει την νόσο


Η " Υπερηχητική παναρτηριογραφία" (Υ.Π) είναι ένα σύνολο εξετάσεων που περιλαμβάνει:


α. Τον έλεγχο των ενδοκρανιακών αρτηριακών στελεχών δηλαδή προσθία -μέση-οπισθία και βασική εγκεφαλική αρτηρία.

β. Τον έλεγχο των εξωκρανιακών αρτηριακών στελεχών του τραχήλου δηλαδή κοινής -έξω-έσω καρωτίδος και σπονδυλικής αρτηρίας.


γ. Τον έλεγχο της κοιλιακής αορτής , διχασμού της κοιλιακής αορτής, λαγονίων αρτηριών, μηριαίων και ιγνυακών αρτηριών.


δ. Τον υπολογισμό δείκτου πιέσεως σφυρών (ΔΠ) που είναι ο λόγος της αρτηριακής πιέσεως της ραχιαίας του ποδός αρτηρίας ( Δ.Π .Ρ.Π) ή οπισθίας κνημιαίας αρτηρίας (Δ.Π.Ο.Κ) προς την συστηματική αρτηριακή πίεση της βραχιονίου αρτηρίας.


ε. Τον έλεγχο των αρτηριών του πέους ήτοι ΔΕ και ΑΡ ραχιαίας αρτηρίας του πέους και των εν τω βάθει αρτηριών του πέους στον ανδρικό φυσικά πληθυσμό

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

Αρχίζοντας από την ανάλυση της ενδοκρανιακής κυκλοφορίας χρησιμοποιούμε το Transcranial Doppler. Καθώς και probe 2.25 mHZ για Triplex απεικόνιση.


Χρησιμοποιούμε Probe των 2 MgHz που έχει την δυνατότητα να διαπερνά τα οστά της κρανιακής κοιλότητας και να ανιχνεύει τους ενδοκρανιακούς κλάδους.

Συνοπτικά μπορούμε να συνοψίσουμε τις ενδείξεις για την μελέτη των ενδοκρανιακών κλάδων. Ως ακολούθως :

1. Αξιολόγηση της παραπλεύρου κυκλοφορίας.


2. Εκλογή και έλεγχος της γενομένης θεραπείας


3. Αποκάλυψις της υψηλής ενδοκρανιακής πιέσεως


4. Διάγνωση των αρτηριοφλεβικών αλλοιώσεων


5. Διάγνωση των διαταραχών της αυτορρυθμίσεως


6. Παρακολούθηση σε μακρύ χρονικό διάστημα


7. Εκλογή του χρόνου για εγκεφαλοαγγειακή επέμβαση


8.Συνεχής παρακολούθησης της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας (ΜΕΑ) κατά την διάρκεια επεμβάσεως


9Μετεγχειρητική παρακολούθηση της εγκεφαλοαγγειακής επεμβάσεως.


10. Έλεγχος για επεμβατική νευροακτινολογία


11. Έλεγχος του αγγειοσπασμού κατά την αιμορραγία


12. Εκλογή του χρόνου για αγγειογραφία.


Δια μέσου του κρανιακού παραθύρου δύναται να διαπεράσουν οι υπέρηχοι την κρανιακή κοιλότητα και να ανιχνεύσουν τους ενδοκρανιακούς αρτηριακούς κλάδους.

DUPLEX ΕΧΕΤΑΣΗ

Εδω θα αναφερθούμε εις την Duplex ,Triplex εξέταση η οποία συνδυάζει α), το B-Mode με την υψηλή ανάλυση της εικόνος και μας δίδει ανατομικές πληροφορίες και β) Real-Time analysis για ποσοτική και ποιοτική ανάλυση της αιματικής ροής και μας δίδει τις αιμοδυναμικές πληροφορίες.(3)


Κατ αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζονται οι χαρακτηρισμοί της αιματικής ροής και οι διάφορες αιμοδυναμικές διαταραχές.


Η Duplex εξέταση συνδυάζει την high resolution imaging η οποία εξασφαλίζει την γρήγορη εξέταση της ανατομίας του αγγείου , την αποκάλυψη και εκτίμηση των αθηρωματικών αλλοιώσεων όπως επίσης και την απεικόνιση της υφής και της συνθέσεως της αθηρωματικής πλάκας. Ενώ η φασματική ανάλυσις εξασφαλίζει τον καθορισμό των διαταραχών και των χαρακτηριστικών της αιματικής ροής, βοηθώντας εις την αναγνώριση του αγγείου στην εντόπιση των αιμοδυναμικών διαταραχών, και της ταχύτητος και τον επακριβή καθορισμό της θέσεως και του βαθμού της στενώσεως ποσοτικά και ποιοτικά.


Ο συνδυασμός αυτώv των δύο μεθόδων μας δίδει ταχεία ακριβή και αντικειμενική διάγνωση.


Εδώ θα ήθελα να αναφερθώ σε μια σχετικά, νέα εμπειρία εις την αγγειολογία η οποία αναφέρεται ως intimal disease/ενδοθηλιακή νοσος Intimal Thickening κοινής καρωτίδος δηλαδή την πάχυνση του έσω χιτώνος, του ενδοθηλίου, που δεν αποκαλύπτεται με καμμιά άλλη μέθοδο συμπεριλαμβανομένης και της αγγειογραφίας. Η εξακρίβωση της πρωίμης αθηρωματικής νόσου είναι η βασική μελέτη για την παρακολούθηση της εξελίξεως και της μελλοντικής αναπτύξεως της αθηρωματικής νόσου για την έγκαιρο και σωστή αντιμετώπιση.


Οσον αφορά την μορφολογία της πλάκας θα ήθελα να αναφερθώ μόνο στο ότι με την ανάλυση της εικόνος, εξασφαλίζεται μία λεπτομερής εικόνα της υφής και της συνθέσεως της αθηρωματικής αλλοιώσεως, η οποία συνήθως αποτελείται από υπερηχογενή εναπόθεση ασβεστίου ενώ σε άλλες περιπτώσεις έχουμε μαλακά ηχογενή στοιχεία για πρόσφατες αλλοιώσεις ή και ανηχογενείς περιοχές.(4)


Με βάση αυτά τα δεδομένα έχουμε ταξινομήσει την υφή της αθηρωματικής πλάκας ως εξής:

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΦΗ ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΑΚΑΣ


ΟΜΟΙΟΓΕΝΗΣ ΥΦΗ


ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ( βαθμός Ι)


ΧΑΜΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ( βαθμός ΙΙ)

ΑΝΟΜΟΙΟΓΕΝΗΣ ΥΦΗ


ΧΑΜΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ (βαθμός ΙΙΙ)


ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ( βαθμός IV)


(Π.ΜΠΑΛΑΣ-Ν.ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ)

Η υψηλή ανάλυση με 10 MgHz της εικόνος μας δίδει την δυνατότητα να αποκαλύψουμε την καλή κατάσταση ή όχι της εσωτερικής επιφανείας της αθηρωματικής πλάκας με την εντόπιση μιας εξελκώσεως επί της αλλοιώσεως εντός του αυλού με τις γνωστές επιπτώσεις όπως είναι η δημιουργία μικρών εμβόλων όπως ακόμη και με την εντόπιση της αιμορραγίας από την εξελκωμένη πλάκα την γνωστή Intraplaque Hemorrhage η οποία συνήθως ανευρίσκεται με ετερογενείς αλλοιώσεις .

TRIPLEX ΕΞΕΤΑΣΗ


Η Triplex εξέταση γίνεται ακριβώς όπως και η Duplex εξέταση με την διαφορά ότι η αιματική ροή απεικονίζεται έγχρωμη εντός του αγγείου και συγκεκριμμένα η φυγόκεντρος αιματική ροή ( από την καρδιά) έχει κωδικοποιηθεί με κόκκινο χρώμα ενώ η κεντρομόλος ροή (προς την καρδιά) με μπλε χρώμα.


Το επιπλέον δηλαδή στοιχείο που προσφέρει η Triplex εξέταση είναι η άμεση απεικόνιση του αυλού του αγγείου μέσω της εικόνας της αιματικής ροής . Η μεγάλη δε διαφορά της έγκειται στην ικανότητα να δείξει το spatial orientation της αιματικής ροής. Θεωρείται επίσης πιό αξιόπιστη μέθοδος για να αναδείξει επιθρόμβωση Αθηρωματικής Πλάκας ή πρόσφατο θρόμβο επί του τοιχώματος , που λόγω της φύσης του υλικού και ομοίων υπερηχογραφικών χαρακτηριστικών με το αίμα δεν απεικονίζεται στον έλεγχο με Duplex εξέταση


Οι ενδείξεις για την Duplex-Triplex εξέταση μπορούν να συνδυασθούν:


1. Ασθενείς με παροδικά ισχαιμικά επεισόδια


2. Ασυμπτωματικοί ασθενείς με φυσήματα


3. Ασθενείς με διφορούμενο ιστορικό και άτυπα συμπτώματα


4. Για τον καθορισμό της εξελίξεως της αθηρωματικής νόσου.


5. Προληπτικώς για ασθενείς με υψηλό κίνδυνο νοσήσεως


6. Για την αξιολόγηση των ασθενών προ της κλασικής αγγειογραφίας


7. Ελεγχος προ και μετά ενδαρτηρεκτομή


8. Προεγχειρητικός έλεγχος μεγάλων επεμβάσεων


9. Προ και μετά τις διάφορες αγγειοπλαστικές επεμβάσεις


10. Οταν η αγγειογραφία αντεδείκνυται


Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου TRIPLEX σέ σχεση με την DUPLEX εξεταση είναι τα εξης.


α) καλύτερος εντοπισμός του αγγείου και επομένως ταχύτερη διενέργεια της εξέτασης.


β) μέ την B mode εξέταση η σοβαρότητα πολλών στενωτικών αλλοιώσεων συχνά υποεκτιμάται λόγω ομοίων ακουστικών χαρακτηριστικών προσφάτου θρόμβου αίματος και αιματικής ροής. γ) καλύτερη εξακρίβωση διεύθυνσης αιματικής ροής .


δ) διαπίστωση διαταραχών της ροής όπως του στροβιλισμού .


ε) αποτελεσματικώτερη εντόπιση μικρών αγγείων.


Μεθοδολογία μελέτης κοιλιακής αορτής


O έλεγχος της κοιλιακής αορτής και των κάτω άκρων δεν γίνεται σαν ξεχωριστή εξέταση παρά μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και αποτελεί μέρος της υπερηχητικής εξετάσεως ολοκλήρου του ανθρωπίνου σώματος στην ΥΠΕΡΗΧΗΤΙΚΗ ΠΑΝΑΡΤΗΡΙΟΓΡΑΦΙΑ


Ελεγχος κοιλιακής αορτής


H ιδεώδης υπερηχητική εξέτασις της αορτής συνίσταται στην στατική και Real-time , B.mode εξέταση.


Η στατική εξέταση συνίσταται στην ολική απεικόνιση της αορτής , καθώς και των ιστών γύρω από αυτήν. Ιδιαίτερα επιτρέπει την ανίχνευση ανευρύσματος ή ανευρυσματικής διατάσεως και τη μέτρηση της ολικής διαμέτρου της αορτής και της διαμέτρου του αυλού αυτής.


Η Real - time, αιμοδυναμικη εξέταση, συνίσταται στην ανίχνευση των ενδογενών σφίξεων του αγγείου δηλαδή της κινητικότητος του τοιχώματος , της διαδρομής που ακολουθεί, ιδίως εάν το αγγείο είναι ελικοειδές ή υπάρχει διαχωριστικό ανεύρυσμα της αορτής.(3)


Η κανονική τεχνική δια την στατική εξέταση της αορτής συνίσταται σε διάφορες τομές εγκάρσιες ή επιμήκεις για τον καθορισμό της ανατομικής υφής του αγγείου.


Οι επιμήκες διατομές τυπικά λαμβάνονται σε διάστημα ενός εκατοστού , ενώ η εγκάρσια διατομή επιτυγχάνεται δια κάθε 2 εκατοστά.


Η κοιλιακή αορτή καθόλη την πορεία της έχει διάμετρο μικρότερη από 3cm σε κάθε σημείο. Η real-time ( η συνεχής στερεοσκοπική απεικόνιση) ελέγχει απόλυτα τις αορτικές σφύξεις.


Οι νεφρικές αρτηρίες χρειάζονται αρκετή εμπειρία για την απεικόνιση τους με ικανοποιητικά αποτελέσματα και με τη βοήθεια του doppler.


Οι υπέρηχοι δεν είναι η κατάλληλη εξέταση για την διάγνωση της στενώσεως της νεφρικής αρτηρίας, αν και πρόσφατα με την Triplex εξέταση η μέθοδος έχει γίνει πιό ακριβής και σίγουρη.


Μερικοί ασθενείς παρουσιάζουν διάχυτη διεύρυνση της κοιλιακής αορτής έως και το διχασμό, που οφείλεται σε ανάπτυξη του ελαστικού ιστού εντός του τοιχώματος ή συχνότερα σε διάχυτη αθηρωμάτωση.


Το ανεύρυσμα της κοιλιακής αορτής είναι η πιο κοινή παθολογική κατάσταση και ανευρίσκεται στο 2-3% των ατόμων. Η αρτηριοσκλήρυνση είναι η πιο συχνή αιτία , χωρίς να αποκλείονται οι άλλοι αιτιογόνοι παράγοντες, όπως είναι το τραύμα, η μόλυνση κ.λ.π. Το 98% των κοιλιακών ανευρυσμάτων είναι σακοειδή ή ελικοειδή κάτω απο τις νεφρικές.


Η πιστότητα της εξετάσεως με τους υπερήχους κατά τη διεθνή βιβλιογραφία και από τη δική μας εμπειρία ανέρχεται στο 100% και οι μελέτες έδειξαν ότι η αορτή μπορεί να μετρηθεί με ακρίβεια 2 χιλιοστά, συγκρινόμενα με τα χειρουργικά ευρήματα.


Ο εξεταστής πρέπει να τηρεί ορισμένες αρχές απαραίτητες για την πιστή απεικόνιση και την ακρίβεια των μετρήσεων.


Η αρτηριογραφία τείνει να μειώσει το πραγματικό μέγεθος , λόγω του ότι μετράει τον αυλό και όχι τον πέριξ του αυλού θρόμβο.


Με τους υπερήχους έχουμε τη δυνατότητα να εντοπίσουμε τις αρτηριοσκληρυντικές πλάκες σε μέγεθος και έκταση, την υφή της αθηρωματικής πλάκας, εστίες απασβεστώσεως με ηχογενή ή ανηχογενή στοιχεία, καθώς επίσης και την ηχητική σκιά. Επίσης εύκολη είναι και η ανίχνευση ελκωτικών επιφανειών εντός του αυλού.


Η ασβέστωση της κοιλιακής αορτής, ακτινογραφικά απεικονίζεται μόνο στο 55% των περιπτώσεων, ενώ με τους υπερήχους στο 85-90%.


Μερικοί συγγραφείς αναφέρουν, ότι για κοιλιακά ανευρύσματα 3-6cm ο μέσος όρος αυξήσεως της διαμέτρου του ανευρύσματος είναι 0,4cm κατ έτος, ενώ για ανευρύσματα μεγέθους άνω των 6cm ο μέσος όρος αυξήσεως είναι 0,64cm κατ έτος.

Ρήξη Ανευρυσματος κοιλιακής αορτής


Ανεύρυσμα της κοιλιακής αορτής το οποίο έχει διάμετρο πάνω από 7cm εχει 76% πιθανότητα να ραγεί εντός 5 ετών, ενώ τα ανευρύσματα κάτω των 6cm διαμέτρου έχουν 16% πιθανότητα ρήξεως κατά την διάρκεια της ιδίας περιόδου. Από τα ανευρύσματα με 5cm διάμετρο μόνο το 5% ρήγνυται κατά τη διάρκεια των 5 ετών.


Η εγχειρητική θνησιμότητα για το ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής πριν τη ρήξη ανέρχεται στο 4%.


Η κοιλιακή αορτή ρήγνυται συνήθως στο οπίσθιο περιτοναϊκό χώρο, 1-2cm κάτω από τις νεφρικές αρτηρίες.

Απόφραξη κοιλιακής αορτής

Με βάση την εμπειρία μας σε περιπτώσεις αποφράξεως της κοιλιακής αορτής κάτω από τις νεφρικές αρτηρίες, σύμφωνα με την εμπειρία άλλων συγγραφέων, η κοιλιακή αορτή σε όλες τις περιπτώσεις έχει φυσιολογική υφή κατά τη στατική απεικόνιση.


Ο αποφραγμένος αυλός δεν έχει ηχογενή στοιχεία, ενώ κατά την real-time απεικόνιση κεντρικά μεν της αποφράξεως υπάρχουν κανονικές σφύξεις και σχετική αλλοίωση της αιματικής ροής, περιφερικά δε ελλειπείς σφύξεις με απούσα ή έντονα αλλοιωμένη αιματική ροή.


Η duplex - triplex εξέταση προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για το είδος και την ποιότητα της αιματικής ροής σε περιπτώσεις μερικής αποφράξεως , ενώ σε περιπτώσεις ολικής αποφράξεως παρατηρούμε τέλεια απουσία της αιματικής ροής.

Ελεγχος λαγονίων , μηριαίων και ιγνυακών αρτηριών


Για τον έλεγχο των λαγονίων αρτηριών χρησιμοποιούμε την ίδια τεχνική B-mode real-time καθώς επίσης και για τον έλεγχο των μηριαίων αρτηριών. Χρησιμοποιούμε ηχοβολέα 3,5 και 7,5ΜΗΖ αντίστοιχα.


Η απόφραξη των λαγονίων αρτηριών παρουσιάζεται κατά τη στατική ανίχνευση, ενώ η duplex εξέταση μας παρέχει τη δυνατότητα να καθορίζουμε επακριβώς τις αρτηριοσκληρυντικές αλλοιώσεις και τις διαταραχές της αιματικής ροής. Η ακρίβεια της μεθόδου για τα λαγόνια αγγεία είναι 90-96%.


Ο έλεγχος των μηριαίων αρτηριών γίνεται με ηχοβολέα 7,5ΜΗΖ duplex και έχουμε ακριβή στοιχεία για την έκταση και τον καθορισμό των αρτηριοσκληρυντικών αλλοιώσεων και των δαταραχών της αιματικής ροής.


Εχουμε τη δυνατότητα να αναλύσουμε την υφή της αθηρωματικής πλάκας καθώς επίσης και την εσωτερική επιφάνεια του αγγείου, εντοπίζοντας την ύπαρξη εξελκωμένων αθηρωματικών πλακών.


Η ακρίβεια της μεθόδου για τη μηριαία και ιγνυακή αρτηρία είναι 100%. Η μηριαία αρτηρία είναι μια προσφιλής περιοχή αθηρωματικών αλλοιώσεων και ανευρυσματικής νόσου.

Με την duplex - triplex εξέταση καθορίζεται σε ποσοστό 100% η έκταση των αθηρωματικών αλλοιώσεων καθώς επίσης και οι διαστάσεις του ανευρύσματος επί της ιγνυακής αρτηρίας.(5)


Σήμερα όχι μόνον, με τις μεθόδους αυτές αποκαλύπτονται και διαγιγνώσκονται οι βλάβες του αρτηριακού συστήματος, αλλά ιδιαιτέρα έμφαση δίνουμε στο γεγονός ότι πρέπει να γίνεται και για τον έλεγχο των ατόμων προληπτικά πάνω από 40 ετών, σαν ρουτίνα και Check-Up.


Ετσι όχι μόνο θα προλάβουμε εγκεφαλικά επεισόδια και ακρωτηριασμούς αλλά θα επέμβουμε προληπτικά παρακολουθώντας την όλη εξέλιξη και αποφεύγοντας όλες τις δυσμενείς συνέπειες.


Γι αυτό τον λόγο κάθε ηλικιωμένος άρρωστος ανεξαρτήτως της πάθησης για την οποία παρακολουθείται, μελετάται ή πρόκειται να χειρουργηθή θα πρέπει να υποβάλλεται σε πλήρη αγγειολογική εξέταση .


Κατέστη αναγκαία η χρησιμοποίηση της προηγμένης τεχνολογίας και της προσεκτικής μεθοδολογίας εις το πεδίον της διαγνώσεως των αγγειακών νόσων σε συμπτωματικούς και ασυμπτωματικούς ασθενείς, δια την όσο το δυνατόν πληρεστέρα αξιολόγηση των διαγνώσεων, χωρίς αιματηρές και επικίνδυνες μεθόδους δια τον ασθενή. Θεωρείται σκόπιμο να τονισθεί και πάλιν ότι η προσέλευση του αγγειοπαθούς ασθενούς στον θεράποντα ιατρό και ιδίως σε αγγειοχειρουργικό κέντρο παρέχει την μοναδική ευκαιρία για να διαγνωσθεί συνυπάρχουσα αγγειακή βλάβη είτε σαν στένωση καρωτίδων είτε σαν στεφανιαία ισχαιμία είτε σαν ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής .


Ο γενικευμένος χαρακτήρας της Αθηροσκληρώσεως κάνει επιτακτικό τον έλεγχο ισχαιμικών ασθενών για την ύπαρξη ή μη ασυμπτωματικής εντόπισης των αθηροσκληρυντικών αλλοιώσεων, Η εξέταση έγινε εύκολη , οικονομικότερη και επαναλαμβανόμενη,για την διάγνωση ισχαιμίας των άκρων ,αποφρακτικών ή ανευρυσματικών αλλοιώσεων της Κοιλιακής Αορτής και των καρωτίδων με την πάροδο του χρόνου βελτίωση της αξιοπιστίας των μεθόδων απεικόνισης αγγείων και ελέγχου της αιματικής ροής περιόρισε την χρήση των νεωτέρων τεχνικών της αγγειογραφίας ( ψηφιακή ενδοφλέβιος ή ενδαρτηριακή αγγειογραφία ) μόνο σε ασθενείς κατά τον προεγχειρητικό έλεγχο αρτηριακής παράκαμψης .


Τα τελευταία έτη πολλοί αγγειοχειρουργοί προβαίνουν σε ενδαρτηρεκτομή καρωτίδων με μόνη απεικονιστική μέθοδο την Triplex εξέταση .(από ειδικά μόνον κέντρα υπερήχων από αγγειοχειρουργούς )


Σημαντικά άλλωστε πλεονεκτήματα του υπερηχογραφικού ελέγχου των αγγείων και της υπερηχητικής παναρτηριογραφίας είναι


a) Είναι εξέταση ταχεία ( μέσος χρόνος διενέργειας της ΥΠΕΡΗΧΗΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΡΤΗΡΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 60min ),και οικονομική (20% του αντιστοίχου οικονομικού κόστους κλασσικής αγγειογραφίας),και αναίμακτος.


β) επαναλαμβανόμενη χωρίς περιορισμό


γ) στερείται παρενεργειών


δ) παρέχει πληροφορίες για την κατάσταση του τοιχώματος του αγγείου -άλλωστε είναι ο μοναδικός τρόπος ελέγχου του τοιχώματος του αγγείου πλήν φυσικά της ιστολογικής εξέτασης.


ε) δίδει άριστες πληροφορίες για την αιματική ροή ( ταχύτητα , στροβιλισμός, διεύθυνση).


στ) υψηλή αξιοπιστία συγκρίσιμη με την αγγειογραφία .


ζ) προσφέρει έλεγχο όλων των αρτηριών του σώματος τουλάχιστον όσον απαιτείται ο έλεγχος για να εκτιμηθεί η ύπαρξη ή μη γενικευμένης αθηροσκλήρυνσης πλην βεβαίως των στεφανιαίων αρτηριών.


Η ΥΠΕΡΗΧΗΤΙΚΗ ΠΑΝΑΡΤΗΡΙΟΓΡΑΦΙΑ έχοντας σαν εξέταση όλα τα ανωτέρω πλεονεκτήματα προσφέρει την δυνατότητα ανίχνευσης πολλαπλών αθηροσκληρυντικών αλλοιώσεων με άμεση συνέπεια πρόληψη ή καλύτερη αντιμετώπιση του αγγειοπαθούς.


Βασική όμως προϋπόθεση της αξιοπιστίας της ΥΠΕΡΗΧΗΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΡΤΗΡΙΟΓΡΑΦΙΑΣ αποτελεί η ύπαρξη εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού για την διενέργεια αλλά και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων.


Με την υπερηχητική Παναρτηριογραφία έχουμε την δυνατότητα για την καλυτέρα αξιολόγηση των αγγειακών νόσων, αναίμακτα, ανώδυνα και ακίνδυνα και με την τελειοτέρα δυνατή διάγνωση αφού έχουμε ανατομικές και αιμοδυναμικές πληροφορίες. για τις αρτηρίες ολοκλήρου του αρτηριακού δένδρου του ανθρωπίνου σώματος.

ΠΑΝΑΡΤΗΡΙΟΓΡΑΦΙΑ TRIPLEX ΑΓΓΕΙΩΝ


ΥΠΕΡΗΧΗΤΙΚΗ ΠΑΝΑΡΤΗΡΙΟΓΡΑΦΙΑ TRIPLEX ΑΓΓΕΙΩΝ


ΠΑΝΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΗΧΗΤΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.Balas,P. , Pangrais,N. ,Panarterial Ultrasonography. A non invasive evaluation of the peripheral arterial system. Inter Angio 1990,9:4-7

Dr NIΚΟΛΑΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ


ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ


Διευθυντής Αγγειολογικού Εργαστηρίου Νοσοκομείου . ΥΓΕΙΑ


ΚΟΝΙΤΣΗΣ 1 ΓΟΥΔΙ


Τηλ. 2107704177


fax. 2107716084


κιν. .6944301317


E-Mail:pangratis@vascular.gr

 

Πατήστε στην εικόνα

για προβολή:

Copyright 2008, vascular.gr. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Webmaster | Admin