ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΟ-ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

 

Το Ιατρείο είναι από τα πιο σύγχρονα εξοπλισμένα στο τομέα της Αγγειολογίας-Αγγειοχειρουργικής. Το Αγγειολογικό Ιατρείο με νέες μεθόδους ερεύνης, διάγνωσης και θεραπείας των αγγειακών παθήσεων που χάρη στα ειδικά και πλέον εξελιγμένα σύγχρονα. μηχανήματά του, ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΑΤΡΕΙΟ.

Οι καρδιαγγειακές παθήσεις αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου και βαρείας αναπηρίας στις ανεπτυγμένες χώρες, στα άτομα και των δύο φύλλων.

Ως εκ τούτου η αναγνώριση, η διαγνωστική διερεύνηση και η θεραπευτική αντιμετώπιση των συνδρόμων που προκαλούν τις διάφορες καρδιαγγειακές παθήσεις, όπως την ισχαιμία του μυοκαρδίου, την εγκεφαλική ισχαιμία και την ισχαιμία των άκρων προκαλούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο πεδίο της Αγγειολογίας και της Αγγειοχειρουργικής.

Υπάρχει σήμερα η δυνατότητα των αναίμακτων διαγνωστικών μεθόδων χωρίς παρακέντηση, πόνο και παραμονή στο Νοσοκομείο, για την ανίχνευση και διάγνωση των αγγειακών παθήσεων.

EΞΕΤΑΣΕΙΣ (EΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ)

1. Υπερηχητική παναρτηριογραφία

Η Υπερηχητική παναρτηριογραφία συνίσταται ως η πρώτη εργαστηριακή έρευνα του περιφερικού αρτηριακού συστήματος μετά την προσεκτική συστηματική κλινική εξέταση.Με την παναρτηριακή υπερηχητική αρτηριογραφία εξετάζουμε τις αρτηρίες ολοκλήρου του ανθρωπίνου σώματος δια μέσου των υπερήχων και της Triplex εξετάσεως ανώδυνα, αναίμακτα χωρίς την παραμονή του ασθενούς στο Νοσοκομείο.

Η "Υπερηχητική παναρτηριογραφία" (Υ.Π.) είναι ένα σύνολο εξετάσεων που περιλαμβάνει:

• Τον έλεγχο των ενδοκρανιακών αρτηριακών στελεχών δηλαδή προσθία - μέση - οπισθία, οφθαλμική και βασική εγκεφαλική αρτηρία.

• Τον έλεγχο των εξωκρανιακών αρτηριακών στελεχών του τραχήλου δηλαδή κοινής - έξω - έσω καρωτίδας και σπονδυλικής αρτηρίας.

• Τον έλεγχο υποκλείδιων, μασχαλιαίων, βραχιονίου αρτηρίας καθώς και τη κερκιδική και ωλένιο αρτηρία.

• Τον έλεγχο της κοιλιακής αορτής, νεφρικών, διχασμού της κοιλιακής αορτής, λαγονίων αρτηριών, μηριαίων ιγνυακών και κνημιαίων αρτηριών.

• Μέτρηση κυκλοφορίας κάτω άκρων. Τον υπολογισμό δείκτου πιέσεως των σφυρών.

• Τον έλεγχο των αρτηριών του πέους στον ανδρικό φυσικά πληθυσμό προς έλεγχο σεξουαλικής δυσλειτουργίας.

2. TRIPLEX εξέταση

Έλεγχος καρωτίδων και σπονδυλικών αρτηριών

Η Triplex εξέταση εξασφαλίζει τη γρήγορη εξέταση της ανατομίας του αγγείου, την αποκάλυψη και εκτίμηση των αθηρωματικών αλλοιώσεων, όπως επίσης και την απεικόνιση της υφής και της συνθέσεως της αθηρωματικής πλάκας.Η φασματική ανάλυση εξασφαλίζει τον καθορισμό των διαταραχών της αιματικής ροής, στην εντόπιση των αιμοδυναμικών διαταραχών, τον επακριβή καθορισμό της θέσεως και του βαθμού της στενώσεως ποσοτικά και ποιοτικά.

Η αιματική ροή απεικονίζεται έγχρωμη εντός του αγγείου.

Έχουμε τη δυνατότητα να αναλύσουμε την υπερηχογρααφική υφή της αθηρωματικής πλάκας καθώς επίσης και την εσωτερική επιφάνεια του αγγείου, εντοπίζοντας την ύπαρξη ανώμαλων ή εξελκωμένων αθηρωματικών πλακών.

Ο συνδυασμός αυτών των μεθόδων μας δίδει ταχεία ακριβή και αντικειμενική διάγνωση.

Θεωρείται επίσης πιο αξιόπιστη μέθοδος για να αναδείξει επιθρόμβωση Αθηρωματικής πλάκας ή πρόσφατο θρόμβο επί του τοιχώματος.

Οι ενδείξεις για την Triplex εξέταση μπορούν να συνδυασθούν:

• Ασθενείς με παροδικά ισχαιμικά επεισόδια

• Ασυμπτωματικοί ασθενείς με φυσήματα

• Ασθενείς με διφορούμενο ιστορικό και άτυπα συμπτώματα

• Για τον καθορισμό της εξελίξεως της αθηρωματικής νόσου

• Προληπτικώς για ασθενείς με υψηλό κίνδυνο νοσήσεως

• Για την αξιολόγηση των ασθενών προ της κλασικής αγγειογραφίας

• Έλεγχος προ και μετά ενδαρτηρεκτομή

• Προεγχειρητικός έλεγχος μεγάλων επεμβάσεων

• Προ και μετά τις διάφορες αγγειοπλαστικές επεμβάσεις

• Προ και μετά τις διάφορες επεμβάσεις Ενδαγγειακής Χειρουργικής

• Όταν η αγγειογραφία αντενδείκνυται

• Καθορισμός και παρακολούθηση της ενδοθηλιακής νόσου και

• Ακριβής καθορισμός της συνθέσεως και υφής των αθηρωματικών αλλοιώσεων

Η εξέταση παρακολουθείται σε monitor αναίμακτα και καταγράφεται σε ηλεκτρονική μορφή, η οποία χρησιμεύει για περαιτέρω ανάλυση και επεξεργασία.

Η ανωτέρω εξέταση μας παρέχει την δυνατότητα δια την άμεση ταχεία και αναίμακτη διάγνωση των αγγειακών παθήσεων ποσοτικά και ποιοτικά.

3. Έλεγχος ενδοκρανιακών αρτηριακών κλάδων

Για τους ενδοκρανιακούς αρτηριακούς κλάδους (μέση εγκεφαλική αρτηρία - προσθία εγκεφαλική αρτηρία, βασική αρτηρία) χρησιμοποιούμε την ειδική συσκευή TRANSCRANIAL PULSED DOPPLER καθώς και την triplex συσκευή με ειδικό ηχοβολέα.

Έχει τη δυνατότητα εξωτερικώς να διαπερνά υπερηχητικά τα οστά της κρανιακής κοιλότητος, να ανιχνεύει και καθορίζει την ενδοεγκεφαλική κυκλοφορία, ανώδυνα και αναίμακτα.

Οι ενδείξεις συνοπτικά για τη μελέτη ενδοκρανιακών κλάδων είναι:

• Αξιολόγηση της παραπλεύρου κυκλοφορίας

• Εκλογή και έλεγχος της γενομένης θεραπείας

• Αποκάλυψη της υψηλής ενδοκρανιακής πιέσεως

• Διάγνωσης των αρτηριοφλεβικών αλλοιώσεων

• Διάγνωσης των διαταραχών της αυτορυθμίσεως

• Παρακολούθηση σε μακρύ χρονικό διάστημα

• Εκλογή του χρόνου για εγκεφαλοαγγειακή επέμβαση

• Συνεχής παρακολούθηση της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας κατά την διάρκεια επεμβάσεως

• Μετεγχειρητική αξιολόγηση της εγκεφαλοαγγειακής επεμβάσεως

• Έλεγχος για επεμβατική νευροακτινολογία

• Έλεγχος του αγγειοσπασμού κατά την αιμορραγία

• Εκλογή του χρόνου για αγγειογραφία

4. Έλεγχος κοιλιακής αορτής

Η εξέταση συνίσταται στην ολική απεικόνιση της αορτής, και την αποκάλυψη διαφόρων αρτηριοσκληρυντικών ή μη αλλοιώσεων.

Ιδιαίτερα επιτρέπει την ανίχνευση ανευρύσματος ή ανευρυσματικής διατάσεως και τη μέτρηση της ολικής διαμέτρου της αορτής και της διαμέτρου του αυλού αυτής.

Το ανεύρυσμα της κοιλιακής αορτής είναι η πιο κοινή παθολογική κατάσταση και ανευρίσκεται στο 2-3% των ατόμων. Η αρτηριοσκλήρυνση είναι η πιο συχνή αιτία, χωρίς να αποκλείονται οι άλλοι αιτιογόνοι παράγοντες, όπως είναι το τραύμα, η μόλυνση.

Το 98% των κοιλιακών ανευρυσμάτων είναι σακκοειδή ή ελικοειδή κάτω από τις νεφρικές. Είναι πολύ επικίνδυνη παθολογική κατάσταση με μεγάλη πιθανότητα ρήξεως. Ο ασθενής θεωρείται ότι έχει μια χειροβομβίδα στην κοιλιά του έτοιμη να σκάσει γι' αυτό η έγκαιρη διάγνωση και η άμεση χειρουργική ή ενδαγγειακή αποκατάσταση είναι ζωτικής σημασίας.

Η πιστότητα της εξετάσεως με τους υπερήχους κατά τη διεθνή βιβλιογραφία και από τη δική μας εμπειρία ανέρχεται στο 100% και οι μελέτες έδειξαν ότι η αορτή μπορεί να μετρηθεί με ακρίβεια 2 χιλιοστά, συγκρινόμενα με τα χειρουργικά ευρήματα.

5. Έλεγχος λαγονίων, μηριαίων και ιγνυακών αρτηριών

Η απόφραξη των λαγονίων αρτηριών παρουσιάζεται κατά τη στατική ανίχνευση, ενώ η triplex εξέταση μας παρέχει τη δυνατότητα να καθορίζουμε επακριβώς τις αρτηριοσκληρυντικές αλλοιώσεις και τις διαταραχές της αιματικής ροής. Η ακρίβεια της μεθόδου για τα λαγόνια αγγεία είναι 90 - 96%.

Για τον έλεγχο των μηριαίων αρτηριών έχουμε ακριβή στοιχεία για την έκταση και τον καθαρισμό των αρτηριοσκληρυντικών αλλοιώσεων και των διαταραχών της αιματικής ροής.

Η ακρίβεια της μεθόδου για τη μηριαία και ιγνυακή αρτηρία είναι 100%.

Η μηριαία αρτηρία είναι μια προσφιλής περιοχή αθηρωματικών αλλοιώσεων και ανευρυσματικής νόσου.

Με την triplex εξέταση καθορίζεται σε ποσοστό 100% η έκταση των αθηρωματικών αλλοιώσεων καθώς επίσης και οι διαστάσεις του ανευρύσματος επί της ιγνυακής αρτηρίας.

6. Προσδιορισμός κυκλοφορίας κάτω άκρων

Ο προσδιορισμός της κυκλοφορίας των κάτω άκρων και του δείκτου πιέσεως των σφυρών δια των υπερήχων DOPPLER έχει πρωτεύοντα ρόλο για τον έλεγχο και παρακολούθηση των ασθενών οι οποίοι πάσχουν εξ αποφρακτικής αρτηριοπάθειας των κάτω άκρων.

Η εξέταση είναι ανώδυνη, ακίνδυνη και αναίμακτη χωρίς την παραμικρή ενόχληση για τον ασθενή. Ελέγχουμε την αρτηριακή κυκλοφορία των κάτω άκρων, στα διάφορα επίπεδα, καθορίζοντας έτσι το ύψος της αποφράξεως. Επίσης, ελέγχουμε την κυκλοφορία προ και μετά από την δοκιμασία κοπώσεως δια του κυλιόμενου τάπητος (TREAD MILL - STRESS TEST) καθορίζοντας επακριβώς την απόσταση βάδισης και τον βαθμό της κυκλοφορίας των κάτω άκρων εις τους ασθενείς με διαλείπουσα χωλότητα.

7.Έλεγχος των φλεβών - Triplex

Η Triplex εξέταση αποτελεί την κύρια αναίμακτη και αξιόπιστη εξέταση του φλεβικού συστήματος για την διάγνωση των φλεβικών παθήσεων των άκρων.

Οι φλέβες μεταφέρουν το αίμα από όλα τα μέρη του σώματος στην καρδιά.

Οι κιρσοί είναι εκτεταμένες - διευρυμένες φλέβες με βαλβίδες που δεν λειτουργούν σωστά.

Οι γυναίκες έχουν τρεις φορές περισσότερη πιθανότητα από τους άνδρες για να κάνουν κιρσούς.

Θρομβοφλεβίτιδα (η φλεβική θρόμβωση) είναι φλεγμονή των τοιχωμάτων της φλέβας με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί θρόμβος. Αυτό μπορεί να συμβεί από λίμναση του αίματος στην φλέβα λόγω παθολογίας.

Η πρώτη αντικειμενική αναίμακτος εξέταση είναι στο να διαγνώσει την απόφραξη (θρόμβωση) ή την ανεπάρκεια και παλινδρόμηση της αιματικής ροής εάν αυτή υπάρχει.

Η εξέταση των φλεβών συνιστάται κυρίως

• Εις τον ακριβή εντοπισμό θρόμβου

• Εις την αποκάλυψη του θρόμβου ο οποίος δεν αποφράσσει πλήρως τον αυλό της φλεβός (τοιχωματικός θρόμβος)

• Τα χαρακτηριστικά του θρόμβου (εάν είναι σπογγώδης, συμπαγής, τοιχωματικός) ή επιπλέον

• Την απευθείας παρατήρηση της διαλύσεως του θρόμβου με θρομβολυτική θεραπεία

• Την απευθείας μελέτη της λειτουργικότητος της βαλβίδος και της αιματικής ροής

• Τον βαθμό ανεπαρκείας του επιπολής και του εν τω βάθει φλεβικού συστήματος

• Την ύπαρξη και θέση των κιρσοειδών ανευρύνσεων

• Την ύπαρξη και θέση των αναστομωτικών ανεπαρκών φλεβών

Η Triplex εξέταση αξιολογεί τα διάφορα παθολογικά φαινόμενα σε φλέβες των κάτω άκρων, όπως είναι το λαγονομηριαίο τμήμα, ιγνυακή φλέβα, οι εν τω βάθει φλέβες της γαστροκνημιαίας και οι υπάρχουσες αναστομωτικές.

Η Triplex εξέταση για την διάγνωση των φλεβικών παθήσεων των κάτω άκρων αποτελεί την κύρια αναίμακτη και αξιόπιστη εξέταση του φλεβικού συστήματος είναι ανώδυνη ευκόλως επαναλαμβανόμενη χωρίς κινδύνους για τον ασθενή.

8. Τριχοειδοσκόπηση

Ένα από τα μηχανήματα του αγγειολογικού ιατρείου είναι το πρωτοποριακό τριχοειδοσκόπιο.

Το μηχάνημα αυτό περικλείει έγχρωμο κλειστό κύκλωμα τηλεοράσεως και χρησιμεύει στην έγκαιρη διάγνωση των παθήσεων της μικροκυκλοφορίας.

Μελετά και διερευνά την κατάσταση των τριχοειδών αγγείων διαμέτρου 5-8 μ. (μικρόν) αναίμακτα ακίνδυνα και ανώδυνα, των ασθενών που πάσχουν από αρτηριοπάθεια των άκρων, καθώς και την κατάσταση των τροφοφόρων τριχοειδών που είναι υπεύθυνα για τη ζωτικότητα και λειτουργία του δέρματος ώστε να προλαμβάνονται νεκρώσεις του δέρματος σε περιπτώσεις μειώσεως ή και αποφράξεως των αγγείων.

Επίσης, ελέγχουμε τα τριχοειδή του παρονυχίου ασθενών οι οποίοι εμφανίζουν αγγειοκινητικές διαταραχές, Σύνδρομο Raynaud και διαφόρους νόσους του κολλαγόνου με σκοπό τη διάγνωση και την πρόληψη των αλλοιώσεων πριν ακόμη γίνουν ορατές.

Ευρύτατη εφαρμογή η μέθοδος αυτή έχει προκειμένου για διαταραχές της μικροκυκλοφορίας και την πρόληψη των τροφικών αλλοιώσεων και νεκρώσεων στους διαβητικούς ασθενείς.

9. Διαβητικό πόδι

Το διαβητικό πόδι αφορά σε μία κλινική οντότητα, η οποία απορρέει από την συνύπαρξη περιφερικής αποφρακτικής αρτηριοπάθειας ( μάκρο και μικροαγγειοπαθείας ) σε συνδυασμό με νευροπάθεια και αναμφίβολα μειωμένη αντίσταση και λοιμώξεις.

Το πόδι του διαβητικού ασθενούς αποτελεί κυριολεκτικά την Αχίλλειο πτέρνα του διότι μια φλεγμονή ή επιπολής εξέλκωση των δακτύλων των ποδιών οδηγεί συχνά σε σειρά επιπλοκών που τελικά μπορεί να οδηγήσουν σε γάγγραινα και ακρωτηριασμό του άκρου ή και θάνατο του ασθενούς. Οι ακρωτηριασμοί των διαβητικών ποδιών αποτελούν το 50-70% του συνόλου των μη τραυματικών ακρωτηριασμών.

Η παθολογική τριάδα που είναι υπεύθυνη για τις επιπλοκές του διαβητικού ποδιού είναι

• η τοπική λοίμωξη

• η νευροπάθεια και

• η ισχαιμία λόγω των συνυπαρχουσών Αποφρακτικών Αρτηριοσκλυριντικών Αλλοιώσεων σε συνδυασμό με την μικροαγγειοπάθεια.

Η αιτιολογική δράση των παραγόντων αυτών μπορεί να είναι συνδυασμένη ή μεμονωμένη με αποτέλεσμα τη νέκρωση των ιστών.

Στο Αγγειολογικό ιατρείο υπάρχει η δυνατότητα διάγνωσης και θεραπείας όλων αυτών των παθολογικών καταστάσεων.

10. Πλήρης Θεραπευτική Λεμφολογική Μονάδα

Τα λεμφοιδήματα άνω ή κάτω οιασδήποτε αιτιολογίας (συγγενή - επίκτητα - μετά-τραυματικά λιποιδήματα), αντιμετωπίζονται, αναίμακτα και αποτελεσματικά χωρίς χειρουργική επέμβαση μόνον με τη συντηρητική θεραπεία και την τεχνική συμπιέσεως.

11.Έλεγχος δι' υπερήχων στη διερεύνηση της σεξουαλικής δυσλειτουργίας

Η σεξουαλική ανεπάρκεια αγγειογενούς αιτιολογίας ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό με την ανάπτυξη της τεχνολογίας κατέστη επιτακτικότερη η ανάγκη διερευνήσεως του όλου θέματος.

Η στύση είναι ένα νευροαγγειακό φαινόμενο και ως αποτέλεσμα έχει την διεύρυνση των αρτηριών και την σύσπαση των φλεβών.

Το φαινόμενο της στύσεως είναι το αποτέλεσμα της αρτηριακής διευρύνσεως και της μειώσεως της φλεβικής αποχετεύσεως.

Σήμερα ο συνδυασμός της υπερηχοτομογραφίας Triplex μας δίνει ακριβή, αναίμακτα αποτελέσματα δια τη διάγνωση της αγγειογενούς αιτιολογίας σεξουαλικής ανεπάρκειας.

Επίσης, πραγματοποιείται πλήρης έλεγχος στύσεως και μελέτη της στυτικής δυσλειτουργίας με σκοπό τη πλήρη θεραπεία και αποκατάσταση του προβλήματος.

12. Ενδαγγειακή χειρουργική

Ο ιατρός χειρουργεί τους ασθενείς του στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ όπου λειτουργεί το Τμήμα Ενδαγγειακής Χειρουργικής από το 1995 για αντιμετώπιση των αγγειακών παθήσεων με την ελάχιστη παραμονή του ασθενούς στο Νοσοκομείο 1-2 ημέρες και χωρίς την κλασική χειρουργική τομή.Με την ενδαγγειακή χειρουργική αντιμετωπίζονται στενώσεις ή αποφράξεις των αγγείων ενδαγγειακά, δηλαδή χωρίς τομή του δέρματος με την εισαγωγή ειδικών καθετήρων και μπαλονιών μετά ή άνευ τοποθετήσεως ενδαυλικών ναρθήκων με το ελάχιστο δυνατό κόστος για τον ασθενή.Οι επεμβάσεις γίνονται στο ειδικά διαμορφωμένο και εξοπλισμένο χειρουργείο υπό άσηπτες συνθήκες, ώστε να επιτυγχάνεται το δυνατό καλύτερο αποτέλεσμα προς όφελος του ασθενούς.Στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ έγινε και η πρώτη ενδαγγειακή επέμβαση στην Ελλάδα αντιμετωπίσεως ανευρύσματος κοιλιακής αορτής με ενδαγγειακή χειρουργική τον Μάρτιο του 1996 (Π.ΜΠΑΛΑΣ-Ν.ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ).Έκτοτε, εκτελούνται οι ενδεικνυόμενες επεμβάσεις με ενδαγγειακή χειρουργική για αποκατάσταση των αλλοιώσεων του αγγειακού συστήματος.Αναφέρεται, επίσης, ότι μόνο στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, στην Ελλάδα, εφαρμόζεται ενδαγγειακή βραχυθεραπεία, δηλαδή τοπική εφαρμογή ακτινοβολίας για πρόληψη και μείωση του κινδύνου επαναστενώσεως του αυλού του αγγείου στα περιφερικά αγγεία.Ο ιατρός

Copyright 2008, vascular.gr. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | Webmaster | Admin